Naruto Gaiden: The Seventh Hokage

Naruto Gaiden: The Seventh Hokage

Description:
A spin-off sequel mini-series of the Naruto and part of the grand master plan of Masashi Kishimoto's "Naruto Shin Jidai Kaimaku Project" (Naruto's New Era Opening Project). The mini-series stars the next generation of young ninja, including Boruto Uzumaki, who is the son of Naruto Uzumaki, the Seventh Hokage of the Hidden Leaf Village.